Ledighet för elev, ansökan

LÄS MER

Av 7 kap 18§ i Skollagen följer att en skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. I Gullspångs kommun beslutar rektor om ledighet, men kan delegera till klassföreståndare eller motsvarande att bevilja ledighet för högst fem dagar/läsår, varav max två dagar i följd. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av:

  • elevens studiesituation, t ex måluppfyllelse och annan frånvaro
  • frånvarons längd
  • möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen
  • grad av angelägenhet Exempel på tidpunkter när det är ytterst olämpligt att vara ledig är vid terminsstart och under nationella prov.

Frågor om e-tjänsten

Ulf Andersson
ulf.andersson@gullspang.se

Personuppgiftsansvarig

Nämndsekreteraren
kommun@gullspang.se