Cistern ur bruk, anmälan e-blankett

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS en anmälan per cistern.

Aktuell lagstiftning

I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), finns det flera bestämmelser om ansvar (5 kap §§ 1-2) och meddelandeskyldigheter till tillsynsmyndigheten (6 kap § 1)

Information

För att ta en cistern ur bruk måste den som ansvarar för cisternen kunna visa Miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns föroreningar som uppstått på grund av cisternen samt att själva rivandet av cisternen inte orsakar föroreningsskador eller sättningsskador. För att undvika att det behövs utredas efteråt om skador måste ägare anmäla när en cistern tas ur bruk.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.   Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Kemiska produkter enligt 14 kap Miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation