Enskilt avlopp, ansökan/anmälan

LÄS MER

Om sakkunskap saknas om hur en avloppsanläggning ska utformas och anläggas bör en entreprenör eller konsult anlitas.

Eftersom inloggning till e-tjänsten krävs så kan du alltid spara ditt ärende och fortsätta senare genom att logga in under Mina sidor. 

Denna e-tjänst är uppbyggd så att entreprenören kan logga in med bank-id och fylla i samtliga uppgifter som rör själva avloppsanläggningen. Sedan överlåter entreprenören till den sökande som får logga in med sitt mobila bank-id och signera och eventuellt komplettera ansökan. OBS! Innan sökanden signerat ärendet så är ärendet INTE inskickat till Verksamhet miljö och bygg.

En avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Efterföljande rening kan till exempel vara en infiltration, markbädd eller ett minireningsverk. Du får inte bara ha slamavskiljare och sedan släppa ut avloppsvatten i öppet dike, åkerdränering, stenkistor eller liknande. Orent avloppsvatten bidrar till förorenat grundvatten och övergödning av sjöar och vattendrag. 

När du inrättar eller ändrar en avloppsanordning med eller utan ansluten vattentoalett är detta enligt 9 kapitlet, 6 § miljöbalken samt 13-14 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Mer information hittar du på Avloppsguiden.se

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Hälsoskydd enl. 9 kap Miljöbalken." Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html

Blankett för utskrift finns här. Blanketten måste fyllas i för hand och sedan skickas per post  till Verksamhet miljö och bygg, 542 86  Mariestad eller e-post till mbn@mariestad.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Situationsplan