Djurhållning enligt miljöbalken, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuell lagstiftning: Miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap. 10 §

Information

Lantbruksföretag räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom miljön påverkas, bl.a. vid lagring och spridning av gödsel, användning av bekämpningsmedel, kemikalier, transporter och djurhållning. Storleken på djuranläggningen avgör om tillstånd eller anmälan krävs.

Ett lantbruk med mer än 100 djurenheter klassas i miljöbalken som en C-verksamhet. Du bör kontrollera att verksamheten inte är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen. En ansökan om sådant tillstånd görs till länsstyrelsen.

För att driva en C- verksamhet krävs att man lämnar en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan verksamheten startar. För att handläggningen ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att anmälan innehåller de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekt.

 

Övriga lantbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken krävs. Däremot har man samma skyldighet att följa miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 2 enligt 2 kap Miljöprövningsförorningen. Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation