Strandskyddsdispens, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuell lagstiftning

Strandskyddsbestämmelserna finns i Miljöbalken, 7 kapitlet §§ 13-18.

Information

Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för friluftslivet samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd sedan 1950-talet.

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd omfattande land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Vid Skagern, Unden (inkl Edsån), Gårdsjön, Vallsjön, Narven, Vristulven, Ymsen, Östen, Ålsjön, Sänningen, Velen och Mullsjön är strandskyddet utökat till 200 m. Vid Vänern och Viken är strandskyddet utökat till 300 m.

För att få dispens krävs det ett särskilt skäl som anges i Miljöbalken 7 kap 18c §.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Skydd av områden enl. 7 Kap Miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsuppgifter
  • Situationsplan
  • Översiktskarta
  • Fotografier från platsen