Torrtoalett, latrinkompostering och urinspridning, anmälan och ansökan

LÄS MER

Du som ska installera en torrtoalett (t.ex. mulltoalett eller förbränningstoalett) på din fastighet ska anmäla det till kommunen enligt 2 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Mariestad, Töreboda respektive Gullspångs kommun.

Du som vill kompostera latrin och/eller sprida urin på din fastighet ska ansöka om tillstånd för eget omhändertagande enligt 45 § avfallsförordningen (SFS 2011:927), 39 – 41, 44 och 46 §§ Avfallsföreskrifter för Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner.

Läs gärna om latrinkompostering och urinspridning på Avloppsguiden.se

Vad händer när jag har anmält/ansökt?

Du får återkoppling från Verksamhet miljö och bygg inom sju dagar från att du skickat in anmälan/ansökan.  Då får du besked om vem som är handläggare för ditt ärende, och du får veta om du behöver komplettera din anmälan/ansökan med något. Vi beslutar i ditt ärende inom två veckor från det att vi har kompletta handlingar.

När du har fått vårt beslut behöver du kontakta Avfallshantering Östra Skaraborg för att ändra i ditt avfallshämtningsabonnemang.

Avgift

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Avfall och producentansvar enligt 15 kap". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt Bank-Id
  • Situationsplan/tomtkarta