Djur inom område med detaljplan, ansökan om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuell lagstiftning: Lokala föreskrifter för att skydda människor hälsa och miljön.

Information

För att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område behöver du tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller häst, nötkreatur, get, får, svin, hönor eller orm samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Du får inte hålla djur inom detaljplanerat område innan du fått ett tillstånd. Tillstånd krävs eftersom det inom detaljplanelagt område bor många människor som kan besväras av djurhållningen. Det är viktigt att tänka på risken för spridning av allergener i närområdet, samt att se till att gödsel från djuren tas om hand på ett bra sätt. Även foder ska tas om hand på ett tillfredsställande sätt för att inte dra till sig ohyra.

Syftet med tillståndskraven för ormhållning är att förhindra olycksfall, men det handlar också om hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Generellt ges inte tillstånd till att ha tupp, då de har en benägenhet att gala så att kringboende blir störda.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Hälsoskydd enl. 9 kap Miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation