Kemiska bekämpningsmedel, ansökan om spridning

LÄS MER

Aktuell lagstiftning: Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, 40 §

Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden krävs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

  • på tomtmark för flerfamiljshus,
  • på gårdar till skolor och förskolor,
  • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
  • vid planerings- och anläggningsarbeten,
  • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material,
  • inom vattenskyddsområde (särskild blankett)

Tillståndsplikt gäller inte vägområden, banvallar och jordbruksmark.

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Kemiska produkter enligt 14 kap Miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html