Kemiska bekämpningsmedel, ansökan om spridning

LÄS MER

Aktuell lagstiftning: Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, 40 §

Tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden krävs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

  • på tomtmark för flerfamiljshus,
  • på gårdar till skolor och förskolor,
  • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
  • vid planerings- och anläggningsarbeten,
  • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material,
  • inom vattenskyddsområde (särskild blankett)

Tillståndsplikt gäller inte vägområden, banvallar och jordbruksmark.

Avgift för handläggningen uttages enligt beslut i kommunfullmäktige.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten