Bostadsanpassning, ansökan

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag till anpassning av permanentbostaden för att göra det möjligt att bo kvar i ditt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag ges inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning.

Du måste skicka med följande bilagor:

  • Intyg från arbetsterapeut. För att beviljas bidrag måste behovet av anpassning styrkas med ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Skriftligt ägarmedgivande. Även fastighetsägaren måste alltid godkänna anpassningen för att den ska kunna utföras. Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte ger sitt medgivande beviljas inte ansökan. 
  • Intyg och bilaga egen regi/uppdrag ska alltid bifogas ansökan.

Ansökningsblankett och eventuell intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig lämnas till kommunens handläggare som sen fattar beslut om bostadsanpassning. Om du har kommunal hälso- och sjukvård vänder du dig till Susanne Ljungberg som hjälper till att förmedla kontakt till aktuell arbetsterapeut i kommunen. I annat fall tar du kontakt med Närhälsans arbetsterapeut.

Mer information om Bostadsanpassning hittar du här: https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Stod--omsorg/Funktionsnedsattning/Bostadsanpassning.html